Referát - Jihočeský kraj

21. května 2007 v 17:10 |  Referáty
K 1.1.2000 vznikl Budějovický (Jihočeský) kraj.

Jihočeský kraj ( název Budějovický kraj do května 2001, přestal platit vyhlášením novely zákona ve Sbírce zákonů) je druhým největším v České republice co do velikosti. Volby do krajského zastupitelstva a proces vzniku krajských orgánů byl zahájen dnem voleb do krajských zastupitelstvech 12. listopadu 2000.
První hejtman byl zvolen 18.12.2000 (RNDr. Jan Zahradník). Kraj je spravován volenými zástupci a krajským úřadem.
Statistika
Rozloha kraje 10 055 kilometrů čtverečních.
Počet obyvatel 626 867.
Počet obcí je 623.
Počet okresů: 7.
Největším městem jsou České Budějovice s téměř 100 tisíci obyvateli, následuje Tábor a Písek, Jindřichův Hradec, Strakonice, Český Krumlov a Prachatice.
Více okresech (místopis, obce ..)
zde.

Označení "jižní Čechy" vyplývá spíše ze zeměpisné polohy. Lze říci, že jižní Čechy jako takové vymezuje území 2 krajů z let 1654 - 1751, tedy Prácheňského a Bechyňského, resp. po jejich rozdělení území 3 krajů z let 1751 - 1849, tj. Prácheňského, Budějovického a Táborského.
Jejich území zahrnovalo na západě i Sušicko a Horažďovicko a tedy de facto většinu Šumavy (dnes rozdělena mezi Plzeň a České Budějovice). Východní hranice vždy respektovala zemskou hranici Čech a Moravy. K prvnímu umělému zásahu došlo v roce 1851 se vznikem krajských vlád, později úřadů.
Část jižních Čech spadala pod Plzeň, naopak část středních Čech zase pod Budějovice. Ovšem východní hranice zůstala zachována, tedy stále byla respektována zemská hranice.

Rozdělení na Čechy a Moravu přetrvalo staletí, obě světové války, protektorát. Nepřežilo však rok 1948. K částečné nápravě východní hranice kraje došlo v roce 1960 - vzniká Jihočeský kraj. Kraj který po 12 letech opět zabírá většinou oblasti označovanou za jižní Čechy.
V roce 2000 vzniká zákonem o VÚSC kraj Budějovický. Ten nezahrnuje celou oblast "jižní Čechy", k tomu mu chybí přinejmenším většina Pelhřimovska, tedy i Pacovsko. Tolik stručný vývoj.
Stopy staleté přítomnosti člověka se tu téměř všudypřítomně prolínají s téměř nedotčeně působící přírodností a dodávají této dnes velmi řídce osídlené krajině zvláštní tajemnost a kouzlo, ať jsou to tak známá díla, jako Schwarzenberský plavební kanál spojující povodí Vltavy a Dunaje v jižní části Šumavy nebo Vchynicko-Tetovský kanál u Srní anebo "jen" prostě působivé upomínky přítomnosti člověka jako hráze kamenných snosů či třeba stromořadí horských jeřábů podél cest v odlehlých končinách horské Šumavy.
Přes doby bohaté historie sklářství, namáhavého osidlování i zemědělství, poválečného vysídlení obyvatelstva původního i přistěhovalectví novodobého včetně dlouhodobého znepřístupnění pohraničních končin se Šumava dočkala i postupného uznávání své přírodní výjimečnosti. Symbol šumavského "Lesa" - Boubínský prales na svazích Boubína je chráněn už od r.1858, další přírodní rezervace následovaly - Černé a Čertovo jezero, Buková, Jezerní, Rokytská či Mlynářská slať, Mrtvý luh a řada dalších, vesměs zbytků pralesovitých lesů a rašelinišť.
V r.1963 byla Šumava vyhlášena největší chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) bývalého Československa o rozloze 163 000 ha, od r.1990 je spolu s Krkonošemi, Křivoklátskem, Třeboňskem a Pálavou "Biosférickou rezervací" a od r.1991 tvoří nejcennější ucelené centrální části CHKO Šumava o rozloze 69 000 ha plošně největší národní park České republiky - Národní park Šumava.
České Budějovice - krajské město
Velkorysé založení Českých Budějovic uprostřed kotliny na soutoku řek Vltavy s Malší bylo dílem Přemysla Otakara II., panovníka který usiloval o vytvoření vnitřně stmeleného státu. Královské město, jehož dějiny se počínají od roku 1265, bylo obdařeno čestnými výsadami a stalo se v brzku křižovatkou obchodních cest spojující Čechy s Podunajím.
Rozlehlé čtvercové náměstí, nebývale široké ulice a výstavné domy svědčily o jeho světských přednostech, kdežto nejstarší stavba, dominikánský klášter, poukazovala i na vyšší hodnoty, k nimž se měli obyvatelé upínat.
Chráněno královskou přízní a dobře spravováno svými radními město bohatlo a vzkvétalo. Trvalý vzestup města nepřerušily ani husitské války, v nichž zůstalo věrné katolické straně, ani série pohrom v následujícím století, kdy bylo postiženo požáry, zemětřesením povodní a morovou epidemií. Úpadek nastal až vlivem třicetileté války.
Nejznámější vodní dílo
Lipenská přehrada


Krajina na horním toku Vltavy, kde má řeka malý spád, trpívala častými povodněmi při jarním tání i letních bouřkách. Již koncem 19. stol. se objevily první myšlenky na obnovení jezera, které se v této krajině v pravěku rozlévalo. V povodí Vltavy mezi pramenem nad Kvildou a Čertovou stěnou mělo být zbudováno 26 vodních nádrží, které by byly schopny zadržet všechny nebezpečné vodní přívaly. Další plány vznikly ve třicátých letech, ale teprve po druhé světové válce se skutečně začalo s výstavbou. V l. 1950-59 byla vybudována zemní sypaná hráz o výšce 25 m a délce 282 m. V hloubce 150 m pod dnem nádrže je ve skále hydrocentrála s Francisovými turbínami. Od nich proudí voda 3,5 km dlouhým podzemním tunelem pod horou Luč do vyrovnávací nádrže nad Vyšším Brodem, kde jsou ve druhé hydroelektrárně instalovány Kaplanovy turbíny. S napouštěním jezera se začalo v únoru 1958, silná obleva v tu dobu naplnila údolí vodou během několika dnů. Vodní plocha rozlohy kolem 5000 ha dosahuje délky az 44 km a šířky v některých místech až 4 km. Vodní hladina přehradního jezera kolísá kolem kóty 717 m. V roce 1959 sem byly dodány dvě motorové lodě a upraveny břehy, tehdejší léto zde začala první rekreační sezóna.
Boubínský prales

Šumava měla ještě v minulém století místa, kam nevkročila lidská noha. Posléze je zjistilo, že zde jsou ještě pralesy s neobyčejně mohutnými smrky, jedlemi a buky. Ve třicátých letech minulého století byla pod jižním svahem Boubína uměle vytvořena vodní nádrž. S její pomocí bylo uměle zvyšováno množství vody v Kaplickém potoce, aby se tak mohlo dopravovat vytěžené dřevo až do Lenory y z důvodu velkých větrných polomů, suchých létech a kalamitě způsobené kůrovcem.
Rezervací byla prohlášena plocha o 141 ha, po kalamitách v sedmdesátých letech minulého století nezbylo, než tuto plochu zmenšit na lesní oddělení o velikosti 47 ha. V roce 1958 byla ochrana rozšířena i na okolní les, dnes je tedy rezervace velká přes 600 ha. Vlastní rezervací je plocha mezi Lukenskou silnicí a Kaplickým potokem až k jezírku.

Aby se zamezilo škodám, způsobeným jelení zvěří i návštěvníky, bylo nutné tuto část uzavřít. Prohlídková trasa vede po okraji rezervace. Nejzajímavější jsou zvláště smrky na chůdových kořenech, které vznikly, když mladý strom obrůstal tělo svého padlého předchůdce. Z obrovitých tlejících kmenů po patnácti, dvaceti letech vyrůstají semenáčky nových smrků. Mýtiny vznikly hromadným zhroucením několika mohutných přestárlých stromů. Z prohlídkové trasy lze možno zhlédnout devětsil s jeho typickými listy a skupiny kapradin, také zde roste podbělice alpská, kvete dřípatka horská, mařinka vonná, kokořík přeslenitý.
Hluboká nad Vltavou
Založení hradu se připisuje Čéčovi, zakladateli starých Budějovic, i když jeho původní pojmenování Fronburg (Pánův hrad) svědčí spíše o králi jako stavebníkovi. Hluboká vstoupila do dějin až r. 1285, kdy panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna.
Po smrti Přemysla Otakara II. Vítkovci využili těžké politické situace a domohli se nejvlivnějšího postavení v zemi. Člen rodu Záviš z Falkenštejna se oženil s královou vdovou Kunhutou a načas vládl místo mladičkého Václava II.
Po smrti královny Kunhuty uvěřil Václav II. pomluvám panské skupiny a dal svého otčíma uvěznit v Praze s obviněním z velezrady. Aby získal hrady Závišových stoupenců, dal ho král vodit s vojskem od hradu ke hradu s pohrůžkou, že Záviš bude popraven, nevzdá-li se hrad do rukou krále.
U Hluboké však vojsko narazilo na odpor Závišova bratra Vítka, který pohrůžce neuvěřil a odmítl hrad vydat. Vévoda opavský Mikuláš, nevlastní králův bratr, dal Záviše s vědomím krále r. 1290 na tzv. Pokutní louce před Hlubokou popravit.
Schwarzenbergové si budovali na Hluboké skutečně reprezentativní a pohodlné sídlo. V této době se u vídeňského dvora ujímá francouzská šlechtická kultura libující si v ceremoniálech, plesech a lovu. chybějící stáje, stodoly a psince byly postaveny místo stržených zdí opevňovacího systému a pod zámkem byl založen malý francouzský parčík. V této době zůstal zámek Hluboká nezměněn až do r. 1841, kdy byl přestavěn do dnešní romantické podoby.

Jan Adolf II. se svou chotí Leonorou Lichtenštejnovou podnikl v letech 1825 až 1838 několik cest do průmyslově vyspělé a v Evropě módní Anglie. Tam se knížecí manželé seznámili s tudorskou alžbětinskou architekturou. Kněžna Leonora byla obzvláště uchvácena královským zámkem Windsorem, a tak měla být Hluboká vystavěna v gotickém stylu podle vzoru královského zámku Windsoru.

V r. 1855 byla přestavba z velké části dokončena a knížecí manželé zde opět mohli bydlet. V r. 1871 zasadil následník trůnu arcivévoda Rudolf na 2. nádvoří závěrečný kámen. Celkový vzhled dokončila rozlehlá jízdárna s přidruženou kočárovnou, spojená se zámkem a zimní zahradou. Na místě zbořených hospodářských budov a přilehlých polích vznikl rozsáhlý anglický park, kam jen v r. 1851 bylo vysázeno 11 597 stromů a 2180 keřů.

Interiéry hlubockého zámku byly zařízeny podle pozdního slohového období anglických renesančních sídel - doby alžbětinské a jakobínské. Pro střední Evropu nový a neobvyklý byl typ anglických arkýřových oken z drobných skleněných tabulek spojovaných olovem a doplněných na skle malovanými erby. Reprezentaci byl podřízen výběr nábytku, obrazů a ostatních doplňků, včetně bohatě řezaného dřevěného obložení stěn a množství vzácných zbraní a zbroje ve zbrojnici. V bývalé jízdárně je dnes umístěna Alšova jihočeská galerie.
V nedaleké oboře se ukazuje hluboká brázda, které se říká Čertova strouha. Podle pověsti ji vyoral ďábel se zapřaženým správcem hlubockého panství de Bossim. Prý za svého života natolik zužoval poddané, až byl proklat.
A další zajímavosti:
  • Medvědí stezka - naučná stezka na zalesněných svazích Perníku, vedoucí od železniční zastávky Ovesná kolem skalních útvarů, Medvědího kamene, kde byl r. 1856 zastřelen poslední šumavský medvěd, až k železniční stanici Černý kříž. Cestu lemují bizarní skalní útvary, vzniklé zvětráváním hrubozrnné žuly.
  • Mrtvý luh - přírodní rezervace údolního rašeliniště při soutoku Teplé a Studené Vltavy s porostem stromové
  • Trojmezná hora - přírodní rezervace vrcholové části Trojmezenské hornatiny s vrchy Třístoličníkem, Trojmeznou a Plechým s Plešným jezerem. Souvislý porost smrčin pralesovitého rázu s výskytem vzácných rostlin.
  • Schwarzenberský kanál - plavební kanál určený k přepravě kmenů, spojující povodí Vltavy s povodím Dunaje. Projekt schwarzenberkého lesního inženýra Josefa Rosenauera byl realizován v letech 1789 až 1822. Délka kanálu je 44,4 km, tunel nad Jelením byl postaven v r. 1821 až 1822 v délce 389 m.
  • Vlkov - přírodní rezervace "Pískový přesyp" - velmi dobře zachovalá písečná duna s ojedinělým nízkým borovým porostem, ležící na okraji rozsáhlé vodní plochy vzniklé těžbou štěrkopísků.
O jihočeském kraji lze říci spoustu, je to kraj bohatý na přírodní a historické památky. Mezi nejznámější patří hrady a zámky ( Hluboká nad Vltavou, Orlík, Rožmberk, Červená Lhota, Kratochvíle … ). ( Tyto památky lze najít na stránkách kraje. )
Kraj patří k jedním z největším v oblasti zemědělství, dřevařství a zpracování textilu. Taktéž je známý svou mlékárenskou a masnou výrobou.
Taktéž je tento kraj bohatý na přírodní památky, parky a jezera. Mezi nejznámější patří Lipenské jezero, Orlická přehrada.
Rovněž se může chlubit v oblasti Třeboňska svými rybníky, proto se o tomto kraji mluví též jako o kraji rybníků.
Je též bohatý na historii - město Tábor - symbol Husitství a vojenství. Město Písek a Strakonice jako výrobci textilií. Město Český Krumlov svým zámkem a otáčivým hledištěm, které je v republice s dalším jihočeským městem Týn nad Vltavou držitelem této rarity.
V neposlední řadě nelze opomenout Národní park Šumava, který se rozprostírá od okresu Český Krumlov po okres Prachatice. Dále pak pokračuje v sousedním kraji .
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 pajja pajja | E-mail | 17. ledna 2008 v 8:35 | Reagovat

tady to maš

2 pavla pavla | 12. dubna 2008 v 14:22 | Reagovat

hej lidi zachranili ste mi život máme psát pisemku z ČR ze všech kraju a nemam ani sešit do zemaku natož zápisy..

3 Borhad Borhad | 13. dubna 2008 v 20:59 | Reagovat

Máš to tu super fakt good stránka

4 marek marek | E-mail | 21. května 2008 v 16:24 | Reagovat

cus hej dikes je to fakt husty zachrailo me to od petky na vysvedčení fakt dikes

5 Kykyna Kykyna | 3. listopadu 2008 v 16:32 | Reagovat

my zrovna budeme dělat referát tak jsem chtěla něco vědět

6 jarek kopča jarek kopča | 6. března 2011 v 18:15 | Reagovat

dobry fakt reknu kazdymu at tuhle stranku nastivi

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama